Yearly Monthly Weekly Daily List
June 2024

TFRS ปี 68

รายละเอียดชั่วโมง CPD
CPA: บัญชี 6.30 ชม. จรรยาบรรณ 0.30 ชม.
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 7.00 ชม. ...
25 Jun
09:00 - 17:30
โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
สุขุมวิท 22 (BTS พร้อมพงษ์)

ภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทั้งระบบ และอนุสัญญาภาษีซ้อน

รายละเอียดชั่วโมง CPD
CPA: อื่นๆ 6.30 ชม. จรรยาบรรณ 0.30 ชม.
ผู้ทำบัญชี: อื่นๆ 7.00 ชม. ...
26 Jun
09:00 - 17:30
โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
สุขุมวิท 22 (BTS พร้อมพงษ์)
July 2024

The Director (Accounting for Directors)

รายละเอียดชั่วโมง CPD
CPA: บัญชี วันละ 6.30 ชม. จรรยาบรรณ วันละ 0.30 ชม.
ผู้ทำบัญชี: บัญชี วันละ 7.00 ชม. ...
16 Jul - 18 Jul
09:00 - 17:30
โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
สุขุมวิท 22 (BTS พร้อมพงษ์)

การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดทำงบประมาณ (Strategic planning and budgeting)

รายละเอียดชั่วโมง CPD
CPA: บัญชี 3.30 ชม. อื่นๆ 3.00 ชม. จรรยาบรรณ 0.30 ชม.
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 4.00 ชม. อื่นๆ 3.00 ชม. ...
24 Jul
09:00 - 17:30
โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
สุขุมวิท 22 (BTS พร้อมพงษ์)

NPAEs รูปแบบงบการเงินใหม่ ปี 67 และ ประเด็นปัญหาทางปฏิบัติที่มักพบ

รายละเอียดชั่วโมง CPD
CPA: บัญชี 6.30 ชม. จรรยาบรรณ 0.30 ชม.
ผู้ทำบัญชี: บัญชี 7.00 ชม. ...
25 Jul
09:00 - 17:30
โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park
สุขุมวิท 22 (BTS พร้อมพงษ์)
No event found!